تاریخچه میز انفجار رد شد

این مورد یک امتیاز بسیار خوب برای بازی کردن و کسب سود بیشتر است. حالا در صورتی که افراد مختلف پروفایل کاربریشان را شارژ کنند و به بازی بپردازند، شما نیز از این اتفاق سودی کسب میکنید. اگر در این کار موفق شوید مشاهده میکنید به اعتبار شما افزوده شده است. همان طور که فهمیدید […]

Read more